Order 
Online
Single Origin Coffee from Heart


Current rotation of single origin coffee from Heart Roasters available at Eightfold 
12oz.


$19
Ethiopia Worka Sakaro >>

$20
Honduras Clemente Corea >>
Colombia La Toma >>
Brazil Diogo Dias >>

$21
Kenya Spikes AA >>
Ethiopia Gedeb >>

$22
Kenya Nyawira AB >>